Płatne w przypadku śmierci (POD)

17.02.2021
Category: Konto Bankowe

Co jest płatne w przypadku śmierci (POD)?

Płatne na wypadek śmierci (POD) to umowa między bankiem lub spółdzielczą kasą kredytową a klientem, która wyznacza beneficjentów do otrzymania całego majątku klienta. Natychmiastowe przeniesienie aktywów jest wywoływane śmiercią klienta. Struktury te są chorobliwe, ale należy je zrozumieć.

Płatne w przypadku śmierci jest również określane jako trust Totten.

Kluczowe wnioski
 • Płatne w przypadku śmierci (POD) to umowa zawarta przez osobę fizyczną z instytucjami finansowymi w celu wyznaczenia beneficjentów na ich konta bankowe lub certyfikaty depozytowe.
 • Umowa płatna w przypadku śmierci jest również znana jako trust Totten.POD są prostsze do tworzenia i utrzymywania w porównaniu z trustami i testamentami.Zrozumienie płatności w przypadku śmierci

  Osoba posiadająca konto lub zaświadczenie o wpłacie w banku może wyznaczyć beneficjenta, który po swojej śmierci odziedziczy wszystkie środki na koncie. Konto bankowe z nazwanym beneficjentem nazywane jest kontem płatnym na wypadek śmierci (POD). Osoby, które zdecydują się na konta POD, robią to, aby zachować swoje pieniądze poza sądem spadkowym w przypadku śmierci.

  Łatwo jest zamienić konto na płatne na wypadek śmierci. Wyznaczenie beneficjenta to bezpłatna usługa, która umożliwia przekazanie wszystkich rachunków czekowych i oszczędnościowych, depozytów zabezpieczających, listów oszczędnościowych i innych świadectw depozytowych poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy w Twoim banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Posiadacz rachunku musi jedynie powiadomić bank o tym, kto powinien być beneficjentem. Na końcu bank przekaże właścicielowi rachunku formularz wskazujący beneficjenta zwany zaufaniem Totten do wypełnienia. Wypełniony formularz daje bankowi upoważnienie do konwersji konta na dowód dostawy.

  Wskazany beneficjent nie jest uprawniony do żadnych pieniędzy na koncie, dopóki jego posiadacz jeszcze żyje. W przypadku śmierci beneficjent automatycznie staje się właścicielem konta, pomijając majątek posiadacza rachunku i całkowicie pomijając spadek. W przypadku śmierci właściciela konta POD z niezapłaconymi długami i podatkami, jego konto POD może podlegać roszczeniom wierzycieli i rządu.

  Jeśli posiadacz konta mieszka w stanie własności wspólnotowej, współmałżonek ma prawo do połowy aktywów na koncie POD, z wyjątkiem aktywów nabytych przed zawarciem małżeństwa lub środków, które zostały odziedziczone.

  Jeśli konto było współwłasnością więcej niż jednej osoby, wskazany beneficjent nie ma dostępu do środków do czasu śmierci ostatniego właściciela. W takim przypadku aktywa na koncie zostaną przekazane beneficjentom wskazanym przez ostatniego żyjącego właściciela.

  Nie ma żadnych ograniczeń co do minimalnej kwoty, jaka musi być dostępna na koncie po śmierci. Nie ma również ograniczeń co do konta płatnego na wypadek śmierci, ponieważ posiadacz konta może wydać wszystkie pieniądze przed śmiercią, zmienić beneficjenta na koncie lub całkowicie zamknąć konto.

  Aby ubiegać się o środki, beneficjent musi przedstawić dokument tożsamości jako dowód tożsamości, oprócz uwierzytelnionej kopii aktu zgonu.

  Korzyści z konta POD

  Istotną zaletą kont POD jest to, że właściciel konta może zwiększyć swój limit pokrycia w ramach Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). Standardowy limit pokrycia aktywów danej osoby w określonej instytucji finansowej, w tym rachunków czekowych i oszczędnościowych, rachunków rynku pieniężnego i certyfikatów depozytowych, wynosi 250 000 USD. Wcześniejsze 

  Ponieważ POD jest rodzajem odwoływalnego żywego trustu, który ma kogoś innego z odsetkami beneficjenta na koncie, FDIC zapewnia ochronę do 1 250 000 USD na maksymalnie pięciu kontach w jednym banku, gdzie każde konto ma innego nazwanego beneficjenta. Każdy beneficjent nie może otrzymać więcej niż 250 000 USD. Zamiast oszczędzać 1 250 000 USD na jednym koncie, które będzie ubezpieczone tylko do 250 000 USD, posiadanie wielu kont POD może zwiększyć zasięg posiadacza konta nawet pięciokrotnie niż standardowy limit.

  Zasadniczo konto POD może mieć więcej niż jednego beneficjenta. Jeśli jednak właściciel konta chce, aby każdy beneficjent otrzymał nierówne części aktywów na koncie, musi sprawdzić, czy zezwalają na to ich przepisy stanowe, biorąc pod uwagę, że niektóre stany zezwalają tylko na równą dystrybucję środków na koncie POD.

  Należy zauważyć, że POD jest potężniejszy niż ostatnia wola i testament. Jeśli konto POD ma jedną osobę wskazaną jako beneficjent, a wola posiadacza rachunku wymienia inną osobę jako beneficjenta, beneficjent wyznaczony przez POD ma pierwszeństwo. Wskazany beneficjent na koncie POD nie jest zobowiązany do honorowania ostatniej woli i testamentu posiadacza konta, co sprawia, że ​​konieczne jest, aby osoba fizyczna zapewniła zmianę lub anulowanie odbiorcy POD, jeśli ma kogoś innego wymienionego w testamencie.

  Konto POD jest bardzo podobne do umowy transferu na wypadek śmierci (TOD), ale zajmuje się aktywami bankowymi danej osoby zamiast jej akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych lub innych aktywów inwestycyjnych. Zarówno umowy POD, jak i TOD oferują szybkie sposoby rozproszenia aktywów, ponieważ obie pozwalają uniknąć procesu spadkowego, który może potrwać kilka miesięcy.

  Wady konta POD

  Główną wadą konta POD jest to, że nie jest możliwe wskazanie alternatywnych beneficjentów na koncie. Jeśli osoba, którą wyznaczyłeś do odbioru wpływów, umrze przed tobą, zawartość twojego konta zostanie automatycznie przeniesiona do spadku lub testamentu. Nazwanie wielu beneficjentów na koncie może pomóc zrównoważyć tę wadę.

  Inną wadą konta POD jest sytuacja, gdy istnieją podatki i pożyczki do spłaty w przypadku śmierci w ramach większego majątku. Wykonawca może mieć trudności z rozliczeniem tych wydatków za pomocą kont POD.

  Wreszcie, wskazanie wielu beneficjentów może skomplikować proces dzielenia wpływów ze złożonych instrumentów finansowych, takich jak obligacje. W niektórych przypadkach wpływy stanowią połączenie CD i innych oprocentowanych instrumentów finansowych. Dzielenie dochodów wymaga negocjacji i kompromisów między beneficjentami.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy